Arkivering av bokföring

Arkivering av bokföring och räkenskapsinformation, så som t ex verifikationer, leverantörsfakturor, kundfakturor och kvitton, regleras 7 kap. i bokföringslagen.

Övergripande kan man säga att följande gäller:

  • Bokföringen behöver arkiveras i minst sju år, efter det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. Det innebär alltså en något längre tid för företag med brutna räkenskapsår. Har man räkenskapsår 1:e juli till 30:e juni behöver man alltså arkivera sin bokföring i sju och ett halvt år.
  • Pappersdokument, maskinläsbara medier så som DVD-skivor, disketter och liknande, skall vara lätt åtkomliga.
  • All information skall förvaras inom Sveriges gränser.
  • Informationen skall förvaras i ”ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt”

För mer information, se gärna bokföringsnämndens hemsida: http://www.bfn.se/fragor/fragor-arkivering.aspx

BoxBuddys arkiveringstjänster uppfyller samtliga krav. Vår anläggning för förvaring av bokföring ligger i södra Stockholm och är larmad, bevakad och brandskyddad. Genom inloggningen på vår hemsida har du som kund total kontroll över ditt arkivmaterial och kan när som helst beställa en utkörning av hela eller delar av materialet. När bokföringsmaterialet passerat sin lagstadgade lagringstid, kan vi – om du önskar – destruera det. Vi utfärdar självklart ett destruktionsintyg när arbetet är utfört.

Kontakta oss gärna för mer information kring arkivering av bokföring!